a

Obchodní podmínky

společnosti Small Luxury Beautique s.r.o. se sídlem Senovážné náměstí 994/2, Praha 1, 110 00, Česká republika, IČ: 06711421, zapsané v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287603 jako prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.silkferries.cz, pro kupující, kteří s prodávajícím uzavřou příslušnou kupní smlouvu.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odstavec 1. zákona č. 89/2012 Sb., práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a fyzickou osobou (kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je umístěn na webové adrese www.silkferries.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na koupi zboží uskutečněné v kamenné prodejně nebo prostřednictvím zákaznické linky.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouvu lze uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu, případně prostřednictvím zákaznické linky nebo osobně v kamenné prodejně.

2.2 V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku v internetovém obchodě nebo prostřednictvím zákaznické linky představuje objednávka učiněná jejím odesláním či sdělením návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná 21 dní a její obdržení je potvrzeno prodávajícím e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

3. Cena za zboží a platební podmínky

3.1 Ceny zboží na našich stránkách jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jsou platné v okamžiku objednání.

3.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího Silk Ferries, na adrese Senovážné nám. 866/29, 110 00 Praha 1 (osobní odběr). V případě osobního odběru vyčkejte na potvrzení, že je pro Vás zboží zarezervováno a poté si jej můžete vyzvednout
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Platbu za zboží uhradí kupující při převzetí zboží kurýrovi nebo poštovnímu doručovateli, případně poštovnímu přepravci.
  • bezhotovostně platební kartou předem. Bezpečná on-line platba ve standartu 3D Secure prostřednictvím platební brány. Po autorizování transakce proběhne platba okamžitě a zboží je expedováno nejpozději do dvou pracovních dnů od připsání platby na náš účet
  • bankovním převodem. Zboží zaplatí kupující předem na náš bankovní účet vedený u ČSOB pod číslem 282364485/0300. Po obdržení platby odesíláme zboží se sdělením předpokládaného termínu dodání. V tomto případě platby je důležité uvést správný variabilní symbol (číslo objednávky)

3.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem na účet číslo: 282364485/0300.

3.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (tj. číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6 Prodávající poskytuje kupujícím různé slevy, dárkové, či jiné poukázky. Jejich užití se řídí pravidly, o kterých prodávající kupujícího v každém jednotlivém případě informuje. Není-li stanoveno jinak, lze každou slevu či dárkovou poukázku užít pouze jednorázově a na nákup lze užít jen jednu poukázku téhož druhu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se nepřevádí na novou poukázku a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 Kupující je ze zákona oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené telefonicky nebo přes internet bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží. Toto ustanovení se týká i nákupu v kamenné prodejně, v provozovně Silk Ferries.

4.2 Využije–li kupující tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy. Nejvhodnějším způsobem je kontaktování prodávajícího na e-mailové adrese reklamace@silkferries.cz, nebo na telefonních číslech 731 631 252, 602 469 618.

4.3 Pokud kupující odstupuje od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu zboží. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů na dodání zboží. Uvedené peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu po navrácení zboží kupujícím. K platbě bude použit stejný platební prostředek, jako při placení kupní ceny kupujícím.

4.4 Prodávající upozorňuje, že spotřebitel podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, funkčností a vlastnostmi zboží.
Jestli-že spotřebitel bude chtít uplatnit svoje odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dní, a jestli-že v této lhůtě došlo ke snížení hodnoty zboží výše zmíněným způsobem, je prodávající oprávněn nárokovat úhradu škody vzniklé na zboží jednostranným odečtem přiměřené částky z ceny proti nároku na vrácení celé kupní ceny.

4.5 Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo vyjmuto z uzavřeného obalu, které nelze vrátit z hygienických důvodů (otevření kosmetických přípravků, či jiného zboží přicházejícího do styku s pokožkou).

5. Reklamace

5.1 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.2 Při doručení zboží je kupující povinen zkontrolovat množství a kvalitu zboží. Reklamace na množství a zjevné vady bude uplatněna ihned při dodávce zboží, ostatní vady po zjištění v rámci platné záruční lhůty. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů. Reklamace lze podat telefonicky na tel. č.: 731 631 252, 602 469 618 nebo zaslat e-mailem na reklamace@silkferries.cz. Reklamované zboží zašle kupující na doručovací adresu prodávajícího: Small Luxury Beautique s.r.o, prodejna Silk Ferries, Senovážné nám. 866/29, 110 00 Praha 1, společně s písemným uvedením vady zboží nebo s uvedením, jak se vada projevuje. Zboží lze reklamovat  rovněž v kamenné prodejně.

5.3 Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samo o sobě považovat za vadu zboží.

6. Obecné informace

6.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

6.2 Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy změní, je zákazník povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající navrátit přeplatek kupní ceny.

6.3 Tyto obchodní podmínky platí pro prodej v České republice.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

7.3 Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím budou řešeny především dohodou mezi smluvními stranami.

Nebude-li možné dosáhnout dohody, je k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00, internetová adresa: www.coi.cz. V takovém případě se prodávající k předmětnému sporu vyjádří, podá žádané informace v listinné podobě a poskytne veškerou nezbytnou součinnost.

7.4 Kupní smlouva, uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je archivována v elektronické podobě a není běžně přístupná.

7.5 Prodávající se oprávněn k prodeji zboží na základě příslušného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává, mimo jiné, Česká obchodní inspekce.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 K ochraně osobních údajů Kupujícího jsou použity tyto podmínky pro ochranu osobních údajů.

9. Zasílání obchodních sdělení

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejícím se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Telefon: +420 731 631 252

e-mail: eshop@silkferries.cz