a

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost Small Luxury Beautique s.r.o., se sídlem : Senovážné Náměstí 994/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 06711421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze , oddíl  C, vložka 287603, (dále jen správce).

 

2. Totožnost a kontaktní údaje správce jsou:

 • Firma: Small Luxury Beautique s.r.o.
 • Sídlo: Senovážné nám. 994/2, 110 00 Praha 1
 • E-mail: info@ibeautique.cz
 • Telefon: 731 631 252

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů a tuto činnost zajišťuje statutární zástupce správce.

 

 

II. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Nákup zboží, vyřizování objednávek a provoz e-shopu

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

 

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávek kupujících, výkon práv a povinností  vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem včetně technického zajištění řádného provozu e-shopu (vedení uživatelského účtu).

 

V rámci vyřizování objednávky kupujícího vyžaduje správce nezbytné osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření smlouvy a její plnění, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje správce tyto údaje:

 

Identifikační a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení kupujícího,
 • e-mailovou adresu kupujícího,
 • poštovní adresu (doručovací, fakturační),
 • telefonní číslo,
 • v případě podnikatelů, IČ, DIČ, firmu a údaje o registraci k DPH.

 

Údaje o objednávkách

Nezbytnou komunikaci mezi kupujícím a správcem na e-shopu jsou přihlašovací údaje kupujícího ve vnitřním systému správce.

 

2. Zasílání obchodních sdělení

Stávajícím zákazníkům může správce, podle jeho potřeby, zaslat, obchodní nabídkou, jako upozornění na jeho produkty, informovat o probíhajících akcích, případně je je oslovit prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce, a to na základě oprávněného zájmu správce v rozvoji jeho podnikání v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Pokud si kupující nepřeje takovéto emaily dostávat, má možnost se z odběru odhlásit v rámci každého zaslaného emailu, případně v sekci soukromí svého uživatelského účtu nebo kontaktuje se svým požadavkem jiným způsobem.

 

3. Zjišťování spokojenosti

Na základě obchodu mezi správcem a kupujícím má správce zájem znát, jak je kupující spokojen se službami správce.  Na základě tohoto oprávněného zájmu si správce dovoluje několik dní po nákupu oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti, který pro nás zpracovává portál Heureka.cz. Pokud si kupující nepřeje takový dotazník dostat, může jej odmítnout již při zadávání objednávky.

 

4. Plnění zákonných povinností

Účetní doklady vystavené v rámci zpracování obchodních případů mezi správcem a kupujícím  i údaje o platbách kupujícího správce eviduje a ukládá ve svém účetnictví v souladu s příslušnými účetními i archivnímu předpisy.

 

5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

III. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a kupujícím a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu 2 let u osobních údajů zpracovávaných pro účely zřízení a vedení uživatelského účtu. Tato doba běží od začátku po každém přihlášení uživatele do svého uživatelského účtu či po každém uskutečněném prodeji.
 • po dobu 2 let u osobních údajů zpracovávaných pro účely zasílaní obchodního sdělení.
 • po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce takové osobní údaje zlikviduje např. skartací vymazáním z počítače nebo flash disku. O takové likvidaci vystaví Protokol o likvidaci osobních údajů.

 

 

IV. Předávání osobních údajů

Správce je oprávněn předávat získané osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy nebo dalších povinností, (dopravcům, zprostředkovatelům platby nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje dále předává správce osobám zajišťující služby provozování webu a dalších služeb v souvislosti s webem (zejména hosting), případně jiným dodavatelům technologií. Dotazníky spokojenosti pro nás zpracovává portál Heureka.cz. Účetní informace mohou být zpřístupněny finanční správě na základě zákona.

 

 

V. Předávání osobních údajů do zahraničí

Správcem pořízené osobní údaje kupujícím nebudou předávány do třetích zemí anebo mezinárodním organizacím.

 

 

VI. Práva kupujícího

Za podmínek stanovených v GDPR a v z. č. 110/2019 Sb. má kupující:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Kupující má právo požádat správce o informaci, zda provádí zpracování vašich osobních údajů. Pokud jsou takové informace zpracovávány, má právo na přístup k těmto osobním údajům, a to zejména následujícím informacím:

 • účel zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Na žádost správce poskytne kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie může účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

 

Právo na opravu osobních údajů

Každý kupující má právo požadovat opravu nebo doplnění svých osobních údajů jsou-li nepřesné nebo neúplné.

 

Právo na omezení zpracování

Kupující má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů v případě, že:

 • popírá přesnost svých osobních údajů;
 • je zpracování protiprávní a namísto výmazu žádá o omezení zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje správce nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro své určení či výkon svých práv, nebo obhajobu právních svých nároků;
 • vznese námitku proti zpracování.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody.

 

Právo na výmaz

Správce vždy vyhoví žádosti o výmaz, pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí takové žádosti. Právo na výmaz svých osobních údajů má kupující v případě, že:

 • souhlas se zpracováním byl odvolán;
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 • došlo k protiprávnímu zpracování osobních údajů;
 • byla vznesena námitka proti zpracování osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů

Kupující má právo na získání svých osobních údajů, které správci poskytl a jsou automatizovaně zpracovávané, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat je jinému správci osobních údajů.

 

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě výslovného souhlasu, mohou být kdykoliv odvolány (není-li k zpracování jiný zákonný důvod).

 

Souhlas může být kdykoliv odvolán, a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na info@ibeautique.cz
 • telefonicky na našem telefonním čísle 731 631 252;
 • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu Senovážné nám. 994/2,  110 00 Praha 1
 • v případě obchodního sdělení kliknutím na odhlašovací odkaz uvedený v každém  e-mailu společnosti.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 

 

VII. Soubory cookies

1. Webové stránky správce využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vkládány na pevný disk návštěvníka stránek. Soubory cookies se mohou používat například k uložení předvoleb a nastavení návštěvníka, pomoci s přihlášením, poskytnutí cílených reklam a analýze provozu stránky.

 

Na webových stránkách správce používáme cookies k zajištění jejich řádného fungování, zejména pro uchovávání informací vložených do formulářů, uchování produktu vloženého do košíku v e-shopu. Dále používáme cookies pro analýzu používání stránek zejména v rámci agregovaných analytických dat o návštěvnosti našich webových stránek, objednávkách a chování uživatelů. Tato data jsou anonymizována.

 

Správce využívá cookies následujících stran:

 • Google Adwords: anonymní údaje o používání eshopu, optimalizace kampaní
 • Sklik.cz: anonymní informace o objednávce, optimalizace kampaní
 • Zbozi.cz: anonymní informace o objednávce, optimalizace kampaní
 • Heureka.cz: anonymní informace o objednávce
 • Facebook: anonymní data o chování a zájmech skupiny, optimalizace kampaní
 • Instagram: anonymní data o chování a zájmech skupiny, optimalizace kampaní

Ukládání cookies do počítače může být nastaveno v rámci prohlížeče kupujících a toto nastavení představuje souhlas s tím, zda soubory cookies mohou být do konkrétního počítače uloženy. Více informací o cookies: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

 

Jak nastavit cookies v nejběžnějších prohlížečích lze najít na níže uvedených stránkách:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Opera
 • Apple Safari

Nastavení dalších prohlížečů lze zpravidla najít na internetových stránkách jejich výrobců.

 

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup, pod jeho dohledem, pouze jím pověřené osoby.

 

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje, každý zákazník že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá a souhlasí s nimi.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na získané e-mailové adresy, které byly správci poskytnuty.
 3. Subjekt osobních údajů je oprávněn podat proti správci stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
 4. Pro uplatnění svých práv se lze rovněž obrátit na správce – společnost Small Luxury Beautique s.r.o., Senovážné nám. 994/2, 110 00 Praha 1, nebo správce kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo písemně.
 5. Na žádost, týkající se uplatnění práv poskytovatele osobních údajů, se správce zavazuje reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od obdržení žádosti. Komunikaci bude správce provádět způsobem, který bude žadatel preferovat (email, dopis, datová schránka …).

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 01. 2020.